Съображения за сигурност по време на Digital4Burgas и Covid19

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРИ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

 

 1. Общи положения и приложимост

Тези общи условия се отнасят за всички регистрации за уебинари, семинари, обучения и конференции (заедно всички наричани “Събитие”, “Събития”), извършени от клиент – физическо, юридическо лице или друго правно образувание (“УЧАСТНИК”, “УЧАСТНИЦИ”, “Вие”), направени чрез интернет страницата (“Сайт”, “Уеб сайт”, “Интернет страница”) www.digital4burgas.com, управляванa и администриранa от дигитална агенция “ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП” ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492            ,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево 25“ № 25  (“Ние”, “ОРГАНИЗАТОР”, , ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП). Следва да се запознаете и съгласите с Общите условия и Политиката за сигурност, приети от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП,  за да приключите успешно регистрацията.

 

 1. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са обвързващи за ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП – от една страна, и  лицата, направили регистрация чрез сайта, респ. лицата, от името на които е извършена регистрация) – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за УЧАСТНИКА от момента на получено от последния потвърждение по имейл за регистрацията, като задълженията на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената регистрация – според конкретно посочените условия в обявата за събитието. В случай на регистрация от името на юридическо лице или друго образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. Когато резервация е направена от лице в полза на друго лице или други лица, страна по договора със ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило регистрацията, е солидарно отговорно за задълженията на УЧАСТНИКА.

 

При извършена регистрация за събитие, настоящите условия представляват договор за предоставяне на услуга, сключен от разстояние (онлайн) между ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и вас.  Договорът между ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и УЧАСТНИКА се счита за сключен при потвърждаване на регистрацията от страна на ОРГАНИЗАТОРА и указания за плащане. С извършването на регистрация за събитие вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на събитието и плащане, предварителна програма, условия за анулиране на регистрации и т.н. Настоящите условия задължават ОРГАНИЗАТОРА да осигури заявеното от УЧАСТНИКА присъствие на конкретното събитие според предоставените от него чрез регистрационната форма данни за име на УЧАСТНИКА или на посочените от него лица,  дата на събитието и след извършено и получено от нас плащане. Основно задължение на УЧАСТНИКА е да заплати такса за събитието в размери и срокове, каквито са указани от ОРГАНИЗАТОРА в конкретната обява. Вашето място на онлайн или офлайн събитието ще ви бъде осигурено единствено при наличие на предплащане, уговорено в обявата на събитието. При липса на предплащане на събитие, организирано от нас,  не носим отговорност за изпълнение на услугата.

 

 1. Основни дефиниции

“УЧАСТНИК” е физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което реално използва услугите на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и или е извършило лично или чрез трето лице регистрация за събитие, обявено в сайта. УЧАСТНИКЪТ е страна по договора с ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП.

“ОРГАНИЗАТОР” е “ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП” ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492            , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25.

“Събитие” са онлайн или офлайн провеждани уебинари, семинари, обучения, конференции или друг вид събитие, организирани от ОРГАНИЗАТОРА при обявени предварително програма, период на провеждане, цена и лектори.

“Регистрация” е действие по предоставяне на данни от УЧАСТНИКА или трето лице в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и УЧАСТНИКЪТ сключват договор от разстояние.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия на трети лица, настъпили след регистрацията, които възпрепятстват ОРГАНИЗАТОРА да изпълни резервираната услуга.

“Обява” е всяко изявление, направено от ОРГАНИЗАТОРА онлайн и офлайн, което указва датата на събитието, планирана програма, лектори, брой участници и цена.

 

 1. Извършване на регистрация

При извършване на регистрация за събитие УЧАСТНИКЪТ следва да попълни определени данни в електронната форма за регистрация или да предостави тези данни по друг начин на ОРГАНИЗАТОРА. Обикновено данните, изисквани за регистрация, са: име и фамилия на УЧАСТНИКА, имейл, телефон за контакт,  а в случай че регистрация от юридическо лице – наименование на дружеството, ЕИК, адрес по регистрация, длъжност и имена на служителя, който ще присъства на събитието.   Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за регистрация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на услугата, както и за представяне на услугите на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП при наличие на ваше съгласие за това.

Регистрацията се счита за завършена след натискане на бутон “Изпрати”/”Регистрирай” и потвърждение от ОРГАНИЗАТОРА, че регистрацията е успешна.

 

 1. Потвърждаване на регистрацията

Незабавно след регистрацията, но не по-късно от 24 часа от извършването й УЧАСТНИКЪТ ще получи на посочения от него електронен адрес (имейл) потвърждение за регистрацията, ведно с основните данни за същата,  както и указание за предплащане (проформа фактура). Потвърждението съдържа и извлечение на, респ. препратка към настоящите Общи условия. Условията на събитието (за период на провеждане, цена, плащане, условия за анулиране и промяна, програма, лектори) са обвързващи за УЧАСТНИКА от момента на нейното потвърждаване от ОРГАНИЗАТОРА, а за ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП – от момента на получено предплащане на част или на цялата такса за събитието според конкретните условия. Повечето услуги, предлагани от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, следва да бъдат частично или напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение.

.Вашето място за участие ще бъде резервирано за 7 работни дни от изпращане на проформа фактурата, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за участие. При неплащане на таксата за участие в този срок мястото ви ще бъде освободено в полза на други желаещи участници. Правото ви на участие в събитието възниква при заплащане на таксите за участие.

 

 1. Такси за участие и начин на плащане

Таксите за събития, организирани от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, са в български лева и с включени всички данъци. Таксата за всяко конкретно събитие е посочено в обявата на събитието, като в определени случаи таксите са по-ниски при по-ранно записване и по-високи при регистрация в последния момент. Таксите следва да бъдат заплатени от УЧАСТНИКА в лева най-късно в 7-дневен срок от получаване на проформа фактура, като плащането се счита за извършено от постъпването на сумата по сметка на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП. Неплащането в срок може да се счете от ОРГАНИЗАТОРА за анулация от страна на УЧАСТНИКА, за което ще се прилага Раздел 8.1 от настоящите Общи условия, като по преценка на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП регистрацията може да бъде изтрита или едностранно анулирана от нас. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП.

 

Заплащането на регистрации и други услуги се извършва еднократно или разсрочено според конкретното предложение, което разглеждате. Ако друго не е посочено, таксата за участие се заплаща еднократно преди датата на събитието. Начинът на плащане е посочен в самата обява, както и в имейла, потвърждаващ регистрацията. Обявената цена включва единствено участие в събитието, но не и допълнителни разходи като хотелско настаняване, транспорт, храна и др., освен ако в обявата не е посочено друго.

 

  Приемаме плащане по банков път.

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ издава на посочено от УЧАСТНИКА лице фактура за услугата след получаване на плащане. При периодични плащания се издава фактура за всяко плащане поотделно. 

 

 1. Промоции – намаления, отстъпки и пакетни цени

ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само за новорегистрирали се УЧАСТНИЦИ, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на УЧАСТНИК за редуциране на цената или основание за рекламация. ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП обикновено предлага по-добри ценови условия за ранни или групови записвания.

 

 1. Политика за анулиране на регистрации. Отказ от участие в събитие.

 

8.1. Анулиране на регистрации от УЧАСТНИКА

Моля, преди да заявите участие в събитие, да проверите внимателно условията на регистрацията. Ако друго не е посочено по време на регистрацията, същата може да бъде отказана (анулирана) безплатно и без неустойки от УЧАСТНИКА  в срок до 14 дни от датата на извършване на регистрацията и потвърждаване на същата от ОРГАНИЗАТОРА, който от двата момента настъпи по-късно. Това право на безплатно анулиране НЕ се прилага за УЧАСТНИЦИ юридически лица, както и за УЧАСТНИЦИ физически лица, които са се регистрирали за събитие на ОРГАНИЗАТОРА с цел професионална квалификация или друга нелична причина. В тези случаи при анулиране ОРГАНИЗАТОРЪТ удържа заплатената от УЧАСТНИКА такса.

Анулирането следва да стане чрез изпращане на попълнен формуляр за отказ (анулиране) до ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, включително по имейл или чрез уведомяване на ОРГАНИЗАТОРА по друг начин, например по телефон. Заявката следва да съдържа данни за УЧАСТНИКА и данни за събитието, включително дата на събитието. Ще бъдете информирани при успешно анулиране на регистрацията.

Заплатената от УЧАСТНИКА такса се възстановява в 14-дневен срок от отказа по посочена банкова сметка, ако отказът е направен в установения 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отказ (анулиране). При анулиране след този срок ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП удържа заплатената такса в пълен размер, като по желание може да предложи на УЧАСТНИКА участие в друго събитие. При отказ от замяна, ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП не дължи възстановяване на такси.

 

В случай че регистрация за събитие е направена в последния момент, тоест в срок по-кратък от 14 дни преди събитието, правото на безплатен отказ не се прилага, в случай че при регистрация за събитието УЧАСТНИКЪТ се е съгласил изрично, че услугата ще започне в рамките на този 14-дневен срок и клиентът ще загуби правото си на отказ. При подобно съгласие и отказ от УЧАСТНИКА, ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП удържа заплатената такса в пълен размер, като по желание може да предложи на УЧАСТНИКА участие в друго събитие. При отказ от замяна, ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП не дължи възстановяване на такси.

 

До “ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП” ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25, телефон за контакт:    +359 878 888 123

 

e-mail:  events@imgbulgaria.com   

 

              СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

              С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за участие в събитие. Регистрацията за събитието е направена от мен на _______________год.

             

              Данните за регистрация, въведени във формуляра са, както следва:

              Име и фамилия: ______________________________________

              Е-mail и телефон за връзка:  ________________________

             

              Желая да ми възстановите заплатената от мен такса за участие по банков път / по друг начин, със следните данни:

             

               

 

……………….……………………………. …./Дата/

              ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

              Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

 

 

8.2. Анулиране на събитие и регистрация от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП

ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки да анулира регистрация на УЧАСТНИК или да анулира събитие при:

 

Ако ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП отмени събитие или регистрация поради причини, за които отговаря, дружеството предлага на УЧАСТНИКА аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на УЧАСТНИКАИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената стойност за събитието, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от дружеството, са идентични с приложимите обезщетения, които УЧАСТНИКЪТ би заплатил, ако той анулира регистрацията в този момент, но не повече от заплатената стойност за събитието.

 

За анулирано събитие и или регистрация УЧАСТНИКЪТ може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

 

 1. Промени на условията на събитието и регистрацията

Промени в характеристиката на услугите (дати, програма, лектори), цената, условията за плащане и политиката за анулиране се допускат само при условията, посочени по-долу.

 

9а. Промяна на дати на събитието

Промяна на дати на събитие от страна на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП се допуска безплатно, без неустойка и анулационна такса в срок до 5 дни преди планираната дата на първоначалното събитие. При невъзможност на УЧАСТНИКА да присъства на събитието при новите дати, ОРГАНИЗАТОРЪТ му възстановява пълната платена стойност. Промяна на дати от страна на  УЧАСТНИКА  за събитие, за което има обявени няколко дати, се допуска безплатно, без неустойка и анулационна такса в срок до 5 дни преди планираната дата на първоначалното събитие.

 

9б. Промяна на брой УЧАСТНИЦИ

Увеличаване броя на УЧАСТНИЦИТЕ по регистрация от страна на   УЧАСТНИКА се допуска след потвърждение от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните участници и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на участниците е допустимо, без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация, но не по-късно от 5 дни преди събитието. След този срок намаляване на броя участници се допуска само след потвърждаване от страна на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и договаряне на условията за промяната, като при липса на съгласие ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП не дължи възстановяване на платени суми за участниците, които не могат да присъстват на събитието..

 

9в. Промяна на участниците

В срок до 7 дни преди датата на събитието УЧАСТНИКЪТ има право без заплащане на такси и неустойки с предизвестие по имейл до ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП да промени имената на участниците които ще използват услугата, като информира ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП по имейл или по друг начин. В този случай не се променя броя на участниците  От този момент страна по договора за услуги с дружеството е/са новите участници Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето (ако е приложимо). ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП запазва правото си да таксува УЧАСТНИКА за промяната, ако заради същата дружеството е понесло реални разходи. Промени на участниците след указания срок се считат за приети от ОРГАНИЗАТОРА, само при изрично потвърждаване от наша страна. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на УЧАСТНИКА прилагат се правилата на Раздел 8.

 

9г. Промяна на мястото за провеждане на събитието, програмата и лекторите 

Когато обстоятелства налагат това, ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП може в срок до 14 дни преди събитието едностранно да промени програмата, лекторите и мястото за провеждане на събитието с друго, при същите условия, като УЧАСТНИКЪТ се съгласява, че тази промяна е незначителна. ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП изпраща уведомление на  УЧАСТНИКА по имейл за промяната, като в срок до 3 дни от получаване на имейла  УЧАСТНИКЪТ информира ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП за решението си. При липса на уведомяване, приема се, че  УЧАСТНИКЪТ е приел промяната. При приемане на услуга – заместител с по-ниска цена  УЧАСТНИКЪТ има право на възстановяване на разликата в цената. При отказ от услугата след промяната,  УЧАСТНИКЪТ получава 100 % от заплатена сума.

 

9д. Промяна на такса за събитието

Крайната такса за събитието не подлежи на промяна, освен ако не е налице съгласие , от страна на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и  УЧАСТНИКА  в писмена форма, в това число по имейл.

 

 1. Неявяване в деня на събитието

Ако  УЧАСТНИК с платена частично или пълно такса не се яви в деня на събитието или не се включи в него (при събития онлайн), ще бъде считан за неявил се. При неявяване на УЧАСТНИКА (No show), заплатените суми не се възстановяват, като ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на таксата.

 

 1. Достъп до събитието

Всяко организирано от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП събитие е с указана дата и начален час. При събития онлайн ОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща на УЧАСТНИКА в срок до 3 дни преди събитието указания за достъп до събитието под формата на линк или друг метод, като УЧАСТНИКЪТ се задължава да не предоставя тази информация на трети лица. Заплатените за събитието такси дават право на участие единствено на УЧАСТНИЦИТЕ, за които ОРГАНИЗАТОРЪТ е уведомен, че ще присъстват.

 

 1. Рекламации и докладване на проблеми

В случай на възникнал проблем по време на събитие, можете да ползвате телефон +359 878 888 123: е-mail: info@digital4plovdiv.com или да информирате по друг начин. При неточно изпълнение на услугата, УЧАСТНИКЪТ следва да уведоми без неоправдано забавяне и не по-късно от 24 часа от узнаване за неточното изпълнение ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП  за несъответствието, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

 

УЧАСТНИКЪТ има право в 14-дневен срок от ползване на услугата да направи рекламация, да отправи съобщения, искания или жалби относно качеството на предоставената услуга в писмена или устна форма по телефон, имейл или по друг подходящ начин. Рекламациите се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай че рекламацията е основателна, УЧАСТНИКЪТ има право на компенсация по преценка на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, която не може да надхвърля размера на таксата за събитието.     

 

 1. Спорове и подсъдност

Всички спорове по повод договора за услуга, сключен между УЧАСТНИКА и ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП, ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони, в т.ч. Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и др. Всеки УЧАСТНИК, който е страна по договора като потребител, може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове между страните могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

 

 1. Лични данни

ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и уеб сайтът www.d4p.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Защитата на личните Ви данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), като повече информация може да намерите в Политиката за поверителност, достъпна на горепосочената интернет страница.

 

 1. Кореспонденция и комуникация

Със завършване на регистрацията за събитие, вие се съгласявате да получите имейл, съдържащ информация за вашата регистрация. За да осигурите вашето участие на събитието, трябва да използвате коректен имейл адрес. ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП или неговите служители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, телефонни номера, номера на кредитни карти.

ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП и всички участници (физически и юридически лица), както и посетителите на уеб сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

 

“ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП” ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492              ,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25:

              – чрез телефон:  +359 878 888 123

              – чрез имейл:  events@imgbulgaria.com

чрез писмо до адрес:  гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25

              – чрез формата за контакт в уеб сайта;

             

              – чрез телефона, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

              – чрез имейла, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

 

 1. Допълнителни разпоредби

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи.

В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Цялото съдържание, присъстващо в сайта www.d4p.bg,  а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, софтуер за регистрация и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, в това число и софтуер за провеждане на уебинари, презентации на лекторите,  съдържанието на Общите условия, са собственост на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със сайта или услугите, предлагани от нас. Посетителите в сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на регистрация за събитие или отправяне на запитване. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия, се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права.

Посетителите в сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към уеб сайта www.d4p.bg, само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от уеб сайта. поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: www.d4p.bg“, като задължително линкът следва да отвежда към цитираната интернет страница.

 

 1. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Търговския закон. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в сайта спрямо всички бъдещи клиенти и участници, както и спрямо сключени преди изменението договори с участници юридически лица и физически лица, регистрирали се за събитие с професионална цел.  Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство.

             

В случай че ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП желае да обвърже с изменените Общи условия и УЧАСТНИЦИ физически лица, заплатили такса за събитие за лична, непрофесионална цел,  с действащи преди актуализацията на условията договори, то дружеството ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.  В случай че УЧАСТНИКЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП може да се откаже от договора и да анулира регистрацията си, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо УЧАСТНИКА след изтичане на 1 месец от уведомяването.

 

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички участници, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

 

 1. Контакт с нас

Интернет страницата на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП – www.d4p.bg се администрира и управлява от “ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП” ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25. Можете да се свържете с нас по следния начин:

              – чрез телефон:  +359 878 888 123

              – чрез имейл: events@imgbulgaria.com

чрез писмо до адрес:  гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25

              – чрез формата за контакт в уеб сайта;

 

 1. Органи, регулиращи дейността на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП

Органите, регулиращи дейността на ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

             

Комисия за защита на потребителите

– уебсайт: www.kzp.bg;

– тел.за контакт  0700 111 22

– ел. адрес:  info@kzp.bg

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

Комисия за защита на личните данни

– уебсайт: www.cpdp.bg

– тел. за контакт 02/91-53-518

– ел. адрес: kzld@cpdp.bg 

– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2